Algemene voorwaarden, overeenkomst en werkwijze

Algemene voorwaarden

Voor verkopers, makelaars en bezoekers van Benb-tekoop.nl

Algemene voorwaarden Benb-tekoop.nl

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen een verkoper/makelaar en benb-tekoop.nl. Artikelen 1 en 2 zijn tevens van belang en van toepassing voor bezoekers van Benb-tekoop.nl.

Artikel 1: Algemeen, overeenkomst en aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is afkomstig van derden, te weten de adverteerders. Deze derden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in advertenties. Benb-tekoop.nl draagt voor de inhoud van advertenties daarom geen enkele verantwoordelijk. Benb-tekoop.nl fungeert enkel als platform om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. Benb-tekoop.nl is nooit partij bij (de totstandkoming van) een overeenkomst die ontstaat tussen gebruikers van de website van Benb-tekoop.nl. Benb-tekoop.nl aanvaardt mede om voornoemde redenen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van onze website en sluit deze aansprakelijkheid dan ook uit.

Advertenties kunnen fouten bevatten en dienen niet beschouwd te worden als verkoopbrochure. Vraag daarom altijd om een verkoopbrochure aan de makelaar of verkoper om zeker te zijn van de juiste gegevens.

Artikel 2: Rechten van derden, vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid

Adverteerder zal géén content (zoals o.a. foto’s of tekst) waarop enig recht van een derde rust, (laten) plaatsen of aanleveren!

Adverteerder vrijwaart Benb-tekoop.nl voor alle mogelijke claims van derden die verband houden met zijn advertentie en met de overeenkomst(en) die Adverteerder sluit door gebruik te maken van de website van Benb-tekoop.nl.

De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daad van Benb-tekoop.nl is uitgesloten, maar wordt in het geval dat dit onredelijk zou zijn tevens beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan Benb-tekoop.nl heeft betaald dan wel – indien dit ook onredelijk is – tot een bedrag van € 200,00. Niet eerder ontstaat enig recht op schadevergoeding voor toerekenbare tekortkoming dan dat Benb-tekoop.nl in gebreke is gesteld en als gevolg daarvan in verzuim is komen te verkeren.

Artikel 3: Herroepingsrecht, pakketkeuze, betaaltermijn en opzeggen

Deze website richt zich op bedrijfsmatige verkopers. Dat wil zeggen op makelaars of verkopers die (mede) hun B&B-bedrijf willen verkopen. Er geldt voor de Adverteerder die zich aanmeldt daarom géén herroepingsrecht.

Adverteerder kiest binnen 24 uur na aanmelding een pakket naar keuze. Dit kan een abonnement zijn of het eenmalige pakket “onbeperkt online”. Kiest Adverteerder het pakket niet (tijdig), dan is hij gehouden minimaal de waarde van abonnementspakket “Flexibel” te voldoen.

Adverteerder verkrijgt door zijn aanmelding het recht, oftewel de mogelijkheid, om een advertentie te plaatsen. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van een advertentie. Het niet plaatsen van een advertentie doet daarom de betalingsverplichting niet teniet. Kiest Adverteerder voor een abonnement, dan is hij vrij om zijn advertentie tijdens de looptijd te verwijderen en te herplaatsen. Een verwijdering van een advertentie geldt mede daarom niet als opzegging.  De adverteer kan opzeggen door een e-mail te sturen naar info@benb-tekoop.nl.

De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na aanmelding.

Artikel 4: Unieke tekst en andere vormvereisten

Adverteerder is verplicht in zijn advertentie een unieke/nieuwe tekst te plaatsen. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden.

De titel van de advertentie mag alleen hoofdletters bevatten als dat taalkundig juist is. Zo mogen de eerste letter en plaatsnamen met één hoofdletter worden geschreven.

Wanneer adverteerder zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat.

Het is Benb-tekoop.nl ook toegestaan wijzigingen in de titels en teksten aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen o.a. bestaan uit het vervangen van hoofdletters naar kleine letters, het aanpassen van een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en het plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een onjuiste betekenis krijgt.

Artikel 5: Doorplaatsing

Adverteerder geeft door aanmelding en plaatsing op Benb-tekoop.nl toestemming voor (automatische) en kosteloze doorplaatsing van de advertentie naar onze meertalige website bnbforsale.eu en indien het een (woon)boerderij betreft naar boerderij-tekoop.nl. Dit zonder dat deze doorplaatsing voor Benb-tekoop.nl een verplichting vormt.

Overeenkomst en werkwijze

voor verkopers en makelaars op Benb-tekoop.nl
  1. Door te registreren als “Verkoper” of “Makelaar” komt een overeenkomst tot stand, zodat je kunt adverteren.
  2. Er geldt geen herroepingsrecht, want je krijgt direct toegang tot je account.
  3. Je kiest zelf het pakket dat bij je past. De minimale afname bij registratie als “Verkoper” of “Makelaar” is gelijk aan het pakket “Flexibel”.
  4. De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na facturatie. Bij het bestellen van het pakket (tijdens de vervolgstap) is een factuuradres vereist dat binnen de EU is gelegen. De factuur ontvang je uitsluitend per mail.
  5. Abonnementen pakket “Flexibel” en pakket “Gemiddeld” worden automatisch verlengd bij einde eerste periode, maar zijn uiteraard gemakkelijk opzegbaar. We bieden ook een eenmalig product met Pakket Onbeperkt Online.
  6. Opzeggen kan altijd tot 15 dagen voor het einde van de lopende periode, eenvoudig met een mailtje via info@benb-tekoop.nl. Enkel het verwijderen van een advertentie geldt niet als opzegging, omdat het toegestaan is om je advertentie tijdens de looptijd van een abonnement te verwijderen en herplaatsen.
  7. Adverteerder geeft toestemming voor automatische en kosteloze doorplaatsing van zijn advertentie(s) naar onze te realiseren meertalige website bnbforsale.eu en indien het een (woon)boerderij betreft naar boerderij-tekoop.nl.
  8. (Voornoemde punten 1 tot en met 7 zijn niet van toepassing als je je slechts registreert als “Geïnteresseerde”. Dat is namelijk kosteloos!)