Algemene voorwaarden, overeenkomst en werkwijze

Algemene voorwaarden

Voor verkopers, makelaars en bezoekers van Benb-tekoop.nl

Algemene voorwaarden B&B Te Koop

Inleiding
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Advertentie-overeenkomst tussen een Adverteerder en de Onderneming. Artikelen 1 en 2 en 3a zijn tevens van belang en van toepassing voor Bezoekers van het Platform.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Adverteerder: Diegene die een Advertentie-overeenkomst met de Onderneming sluit, door zich als verkoper of makelaar te registeren om het Platform.
 2. Advertentieruimte: De overeengekomen ruimte die voor de Advertentie van Adverteerder beschikbaar is.
 3. Advertentieovereenkomst: De overeenkomst tussen Adverteerder en de Onderneming, waarbij Adverteerder zich verplicht de Dienst af te nemen en Onderneming zich verplicht de Dienst beschikbaar te stellen.
 4. Advertentie: De uiting van Adverteerder waarmee een Object gepresenteerd wordt.
 5. Bezoekers: Het publiek dat het Platform bezoekt met als doel Advertenties en andere pagina’s. De Bezoeker die zich als “Geïnteresseerde” op het Platform registreert, wordt aangeduid als “Geïnteresseerde”.
 6. Advertentiecontent of Content: afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, kenmerken en andere gegevens die Adverteerder plaatst of laat plaatsen ten behoeve van zijn Advertentie op het Platform.
 7. Dienst: De door de Ondernemer te leveren Dienst bestaat uit een account met Advertentieruimte, waarmee een Object gepresenteerd kan worden.
 8. Object: Het (on)roerende goed dat middels de Advertentie door Adverteerder gepresenteerd wordt, waaronder mede een kadastraal object wordt verstaan. Een Object, betreft altijd maximaal één adres.
 9. Objectovereenkomst: De overeenkomst die buiten het Platform kan ontstaan tussen Adverteerder en Bezoeker, met betrekking tot de koop, verkoop, huur en verhuur van (on)roerende goederen.
 10. Onderneming: De Onderneming betreft de eenmanszaak B&B Reserveringen, mede handelend onder de naam B&B Te Koop. Vestigingsadres: Zuiderkuipen 7, 9711HR, Groningen, Nederland (géén bezoekadres). Bereikbaarheid via
  info@benb-tekoop.nl. BTW-nummer: NL002221721B67, KVK-nummer: 50704834.
 11. Platform: het communicatiemedium dat door de Onderneming wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan Bezoekers en ander publiek.
 12. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1: Advertentie en uitsluiting aansprakelijkheid

Alle inhoud van de Advertenties is afkomstig van Adverteerders. Adverteerders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties. De Onderneming draagt voor de inhoud van de door Adverteerders aangeboden Advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. Advertenties kunnen fouten bevatten.

Onze website toont ook Advertenties met teksten die automatisch vertaald zijn door Adverteerder of de Onderneming. Ook daarom kunnen Advertenties fouten bevatten. Advertenties op het Platform dienen nadrukkelijk niet als verkoopbrochure beschouwd te worden. Bezoekers doen er verstandig aan om alle van belang zijnde informatie over de Advertenties en Objecten schriftelijk op te vragen en/of te verifiëren bij de lokale overheid, de openbare registers en de Adverteerder.

De Onderneming vervult uitdrukkelijk géén bemiddelende, adviserende of andere rol ter zake de koop, verkoop, huur of verhuur van Objecten. De Onderneming moet slechts als digitaal prikbord, promotie- en marketingkanaal worden beschouwd, waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om Adverteerder en Bezoekers met elkaar in contact te brengen.  De Onderneming is nooit partij bij (de totstandkoming van) de Objectovereenkomst die uit dergelijk contact kan ontstaan.

De Onderneming aanvaardt mede om voornoemde redenen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van ons Platform en sluit deze aansprakelijkheid hierbij dan ook uit.

Artikel 2: Rechten van derden, vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid

Adverteerder zal géén Content (o.a. foto’s en teksten) waarop enig recht van een derde rust in zijn Advertentie (laten) plaatsen of aanleveren, tenzij hij hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende heeft verkregen!

Adverteerder vrijwaart de Onderneming voor alle mogelijke claims van derden die verband houden met zijn Advertentie en met de eventuele Objectovereenkomst die Adverteerder kan sluiten met Bezoekers van het Platform. Onder die derden worden mede begrepen rechthebbenden ten aanzien van de Advertentiecontent.

De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen door de Onderneming is uitgesloten, maar wordt in het geval dat dit onredelijk zou zijn tevens beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan de Onderneming heeft betaald dan wel – als dit ook onredelijk is – tot een bedrag van € 200,-.

Niet eerder ontstaat enig recht op schadevergoeding dan wanneer de Onderneming in verzuim is komen te verkeren, nadat zij door Adverteerder in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn (van minimaal twee weken) werd geboden om de overeengekomen Dienst alsnog te leveren of te hervatten. De Adverteerder kiest deze route als zijn vordering enig verband houdt met de Advertentie-overeenkomst, ook als Adverteerder zijn vordering mede zou kunnen baseren op een onrechtmatige daad.

Artikel 2a: Licentieverschaffing met betrekking tot Advertentiecontent
Adverteerder blijft eigenaar van alle Advertentiecontent (onder meer foto’s en teksten) die hij op het Platform plaatst of laat plaatsen. Adverteerder geeft de Onderneming een licentie/gebruiksrecht op alle door hem geplaatste of aangeleverde Advertentiecontent. Dit onder meer om de op het Platform geplaatste Objecten via kanalen van de Onderneming en van derden te kunnen promoten. Het gebruiksrecht betreft een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om de geplaatste Advertentiecontent onbeperkt te gebruiken en te distribueren.

De term “sublicentieerbaar” houdt in dat de door Adverteerder aan de Onderneming gegeven licentie door te geven is aan derden. Adverteerder geeft daarvoor door registratie op het Platform zijn toestemming en volmacht. De Onderneming is er vrij in om te kiezen via welke kanalen zij de Advertenties promoot met gebruik van de Advertentiecontent van Adverteerder. Gezien Facebook en Instagram als vaste promotiekanalen gebruikt worden door de Onderneming, geeft Adverteerder zijn toestemming en volmacht om de licentie met betrekking tot zijn Advertentiecontent door te geven aan Facebook en Instagram overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Facebook en de gebruiksvoorwaarden van Instagram (klik op de hyperlinks en lees deze gebruiksvoorwaarden, alvorens onze Voorwaarden te accepteren).

Artikel 3: Advertentieovereenkomst, Herroepingsrecht, pakketkeuze, betaaltermijn en opzeggen

Een Advertentieovereenkomst ontstaat op het moment dat een Adverteerder zich als Makelaar of Verkoper registreert op het Platform.

Het Platform richt zich op bedrijfsmatige Adverteerders. Dat wil zeggen op Makelaars of op Verkopers die (mede) een bedrijf willen verkopen. Er geldt voor de Adverteerder die zich aanmeldt daarom géén herroepingsrecht.

Adverteerder kiest binnen 24 uur na aanmelding een pakket naar keuze. Dit kan een abonnement zijn, dat automatisch periodiek verlengd wordt, of het eenmalige pakket “onbeperkt online”. Kiest Adverteerder het pakket niet (tijdig), dan is hij gehouden om minimaal één keer het periodieke tarief van pakket “Flexibel” te voldoen aan de Onderneming.

Adverteerder verkrijgt door zijn registratie direct toegang tot zijn Account en het recht om een Advertentie op zijn Account (in zijn Advertentieruimte) te plaatsen. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van een Advertentie. Daarom blijft de betalingsverplichting ook bestaan als Adverteerder geen Advertentie plaatst. Adverteerder mag zijn Advertentie tijdens de looptijd van zijn abonnement verwijderen en herplaatsen. Een verwijdering van een advertentie geldt mede daarom niet als opzegging.

De Adverteerder kan opzeggen door een e-mail te sturen naar info@benb-tekoop.nl.

De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na aanmelding.

Artikel 3a: Privacy
Onze Privacyverklaring en Cookieverklaring maakt mede onderdeel uit van deze Voorwaarden voor Adverteerders en de Geïnteresseerden. De Adverteerder en Geïnteresseerde die een Account aanmaakt, gaat hiermee dus akkoord. Aanvullend geldt voor Adverteerders en Geïnteresseerde dat zij door registratie akkoord gaan met publicatie van hun naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en e-mailadres op het Platform. Dit met als voornaamste doel om transparantie te bieden aan alle gebruikers van het Platform.

Artikel 4: Advertentieruimte, unieke tekst en andere vormvereisten

Adverteerder is verplicht in zijn Advertentie een unieke/nieuwe tekst te plaatsen. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden.

De titel van de advertentie mag alleen hoofdletters bevatten als dat taalkundig juist is. Zo mogen de eerste letter en plaatsnamen met één hoofdletter worden geschreven.

De Advertentieruimte die aan Adverteerder ter beschikking wordt gesteld bestaat uit de ruimte om vaste kenmerken in te vullen, een tekst te plaatsen van maximaal 250 woorden, vijftien foto’s te plaatsen en één PDF te plaatsen. Adverteerder mag maximaal 20 MB oftewel 20.000 KB uploaden. De Adverteerder moet zijn bestanden eerst zelf comprimeren of laten comprimeren (verkleinen) door een derde partij (veel gebruikers gebruiken: compressjpeg.com) alvorens ze te uploaden naar zijn Advertentieruimte. Adverteerder mag één Youtube-video insluiten.

Wanneer Adverteerder zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit Adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat.

Het is de Onderneming ook toegestaan wijzigingen in de titels en teksten aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen o.a. bestaan uit het vervangen van hoofdletters naar kleine letters, het aanpassen van een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en het plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een onjuiste betekenis krijgt.

Artikel 5: Wijziging van diensten en algemene voorwaarden

Het Platform is altijd in ontwikkeling, met als doel het bereik voor de Adverteerders te vergroten. De Onderneming zal continu wijzigingen aan haar Platform/website(s) aanbrengen. Wijzigingen kunnen mede bestaan uit het wijzigen en/of uitbreiden van de domeinnamen, waarop het Platform/de website(s) van de Onderneming te vinden zijn.

Deze Voorwaarden zullen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen worden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding aangekondigd. Adverteerder heeft vervolgens het recht om binnen 10 dagen per e-mail aan te geven dat hij bezwaar heeft tegen een of meerdere wijzigingen. Als dat gebeurt laat de Onderneming binnen 5 dagen weten of zij bereid is de wijziging(en) buiten toepassing te laten voor de Adverteerder. Zodra de Onderneming aan Adverteerder laat weten daartoe niet bereid te zijn, verkrijgt Adverteerder gedurende 15 dagen het recht om de overeenkomst tussentijds (dit wil zeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen) op te zeggen. Van vooruitbetaalde kosten wordt dan dat deel terugbetaald dat evenredig is aan het deel van de vooruitbetaalde periode die nog niet verstreken is. Omdat voor een “onbeperkte” advertentie niet vastgesteld kan worden welk deel van de periode op het moment van een dergelijke opzegging verstreken is, wordt deze “onbeperkte” periode voor deze situatie geacht negen maanden te behelzen.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen die ontstaan uit deze overeenkomsten en die niet in der minne worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Nederland.

Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, doet dat niets af aan de overige bepalingen uit deze Voorwaarden en wordt (in beginsel door de Onderneming) een niet-nietige en niet-vernietigbare bepaling geformuleerd, die qua betekenis zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling in de buurt komt. Die nieuwe bepaling treedt dan in de plaats van de nietige of vernietigbare bepaling.

Indien deze overeenkomst in een andere taal dan het Nederlands is opgesteld, is de Nederlandse versie doorslaggevend bij een verschil in interpretatie.

Overeenkomst en werkwijze

voor verkopers en makelaars op Benb-tekoop.nl
 1. Door te registreren als “Verkoper” of “Makelaar” komt een overeenkomst tot stand, zodat je kunt adverteren.
 2. Er geldt geen herroepingsrecht, want je krijgt direct toegang tot je account.
 3. Je kiest zelf het pakket dat bij je past. De minimale afname bij registratie als “Verkoper” of “Makelaar” is gelijk aan het pakket “Flexibel”.
 4. De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na facturatie. Bij het bestellen van het pakket (tijdens de vervolgstap) is een factuuradres vereist dat binnen de EU is gelegen. De factuur ontvang je uitsluitend per mail.
 5. Abonnementen pakket “Flexibel” en pakket “Gemiddeld” worden automatisch verlengd bij einde eerste periode, maar zijn uiteraard gemakkelijk opzegbaar. We bieden ook een eenmalig product met Pakket Onbeperkt Online.
 6. Opzeggen kan altijd tot 15 dagen voor het einde van de lopende periode, eenvoudig met een mailtje via
  info@benb-tekoop.nl. Enkel het verwijderen van een advertentie geldt niet als opzegging, omdat het toegestaan is om je advertentie tijdens de looptijd van een abonnement te verwijderen en herplaatsen.
 7. Adverteerder geeft toestemming voor automatische en kosteloze doorplaatsing van zijn advertentie(s) naar onze te realiseren meertalige website bnbforsale.eu en als het een (woon)boerderij betreft naar boerderij-tekoop.nl.
 8. (Voornoemde punten 1 tot en met 7 zijn niet van toepassing als je je slechts registreert als “Geïnteresseerde”. Dat is namelijk kosteloos!