Algemene Voorwaarden, overeenkomst en werkwijze voor gebruikers en adverteerders

Algemene voorwaarden

Voor adverteerders, makelaars en bezoekers van BenB-TeKoop.nl

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen een verkoper/makelaar en BenB-TeKoop.nl. Artikelen 1 en 2 zijn tevens van belang en van toepassing voor bezoekers van BenB-TeKoop.nl.

Artikel 1: Algemeen, overeenkomst en aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is afkomstig van derden, te weten de adverteerders. Deze derden zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in advertenties. BenB-TeKoop.nl draagt voor de inhoud van advertenties daarom geen enkele verantwoordelijk. BenB-TeKoop.nl fungeert enkel als platform om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. BenB-TeKoop.nl is daarom nooit partij bij (de totstandkoming van) een overeenkomst die ontstaat door het gebruik van de website van BenB-TeKoop.nl. Om voornoemde redenen aanvaart BenB-TeKoop.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van onze website.

Advertenties dienen niet beschouwd te worden als verkoopbrochure. Vraag daarom altijd om een verkoopbrochure aan de makelaar of verkoper om zeker te zijn van de juiste gegevens.

Artikel 2: Rechten van derden, vrijwaring en (beperking) aansprakelijkheid

Adverteerder zal géén content (zoals o.a. foto’s of tekst), waarop enig recht van een derde rust, plaatsen of aanleveren.

Adverteerder vrijwaart BenB-TeKoop.nl voor alle mogelijke claims van hemzelf en derden verband houdende met zijn advertentie en met de overeenkomst(en) die Adverteerder sluit door gebruik te maken van de website van BenB-TeKoop.nl. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen van BenB-TeKoop.nl jegens Adverteerder is bovendien beperkt tot maximaal het bedrag dat Adverteerder aan BenB-TeKoop.nl heeft betaald.

Artikel 3: Géén herroepingsrecht voor adverteerder

Deze website richt zich op bedrijfsmatige verkopers. Dat wil zeggen op makelaars of verkopers die (mede) hun B&B-bedrijf willen verkopen. Er geldt voor de Adverteerder die zich aanmeldt daarom géén herroepingsrecht. De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na aanmelding. Adverteerder gaat met de aanmelding het abonnement voor de gekozen duur aan. Adverteerder verkrijgt het recht oftewel de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van een advertentie. Plaatst Adverteerder na aanmelding geen advertentie, dan blijft hij gehouden de abonnementskosten van minimaal 1 maal de waarde van abonnementspakket “Flexibel” te voldoen.

Artikel 4: Verplichting unieke tekst aan te leveren

Adverteerder is verplicht voor zijn advertentie een unieke/nieuwe tekst aan te leveren. Teksten die reeds elders op internet te vinden zijn (eigen site, Funda etc.) mogen dus niet geplaatst worden. Dit is noodzakelijk om onze hoge positie in Google te kunnen vasthouden. Wanneer adverteerder zich niet aan deze voorwaarde houdt, kan zijn tekst, gehele advertentie  en het recht om een advertentie te plaatsen verwijderd en/of ingetrokken worden. Eén en ander zonder dat dat dit adverteerder van zijn betalingsverplichting ontslaat.

Het is BenB-TeKoop.nl toegestaan wijzigingen in de titels en teksten aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Deze wijzigingen kunnen o.a. bestaan uit het vervangen van hoofdletters naar kleine letters, het aanpassen van een lijdende naar een actieve vorm, het zorgen voor relatief korte zinnen en paragrafen en het plaatsen van overgangswoorden, zodat dit de leesbaarheid ten goede komt, zonder dat de inhoud een onjuiste betekenis krijgt.

Overeenkomst en werkwijze

voor verkopers en makelaars op BenB-TeKoop.nl
  1. Door te registreren als “Verkoper” of “Makelaar” komt een overeenkomst tot stand, zodat je kunt adverteren.
  2. Er geldt geen herroepingsrecht, want je krijgt direct toegang tot je account.
  3. Je kiest zelf het pakket dat bij je past. De minimale afname bij registratie als “Verkoper” of “Makelaar” bedraagt slechts € 19,50 excl. BTW.
  4. De betaaltermijn bedraagt 8 dagen na facturatie. Bij het bestellen van het pakket (tijdens de vervolgstap) is een factuuradres vereist dat binnen de EU is gelegen. De factuur ontvang je uitsluitend per mail.
  5. Abonnementen pakket Flexibel en pakket Gemiddeld worden automatisch verlengd bij einde eerste periode, maar zijn uiteraard gemakkelijk opzegbaar. We bieden ook een eenmalig product met Pakket Onbeperkt Online.
  6. Opzeggen kan altijd tot 15 dagen voor het einde van de lopende periode, eenvoudig met een mailtje via info@benb-tekoop.nl.
  7. Voornoemde punten 1 tot en met 6 zijn niet van toepassing als je je slechts registreert als “Geïnteresseerde”. Dat is namelijk kosteloos!